واحد پشتیبانی

مهندس حسین نظیرزاده

مدیر پشتیبانی و قراردادها و مشاور فنی مدیرعامل

مهندس پايه ١ سازمان نظام مهندسي تهران با بيش از ١٠ سال سابقه همكاری در پروژه‌های شاهين ويلا و ميدان ازادگان (آقای امير جاهد) و پروژه مهر شهر كرج

ابوالفضل لطفعلی زاده

بخش خدمات

۱۸ سال سابقه همکاری با کارفرما