واحد حسابداری

رضا روستائی

مدیر مالی

—-

بهرام شیرکوند

حسابدار پروژه

دارای ۳۲ سال سابقه حسابداری، رسیدگی به اسناد، صدور سند و تحریر دفاتر قانونی

خانم مهسا درون پرور

حسابدار شرکت

کارشناس ارشد حسابداری با ۳ سال سابقه کار