بخش مدیریت

مهندس مهدی جاهد سراوانی

کارفرمای پروژه هامون

کارشناس معماری با ۱۲ سال سابقه اجرای ساختمان های لوکس و خاص

دکتر علی جاهد سراوانی

وکیل قانونی کارفرما

عضو هیئت علمی دانشگاه