واحد پشتیبانی

ابوالفضل لطفعلی زاده

بخش خدمات

۱۸ سال سابقه همکاری با کارفرما

فرشاد فلاحی گنجی

کارشناس تدارکات و پشتیبانی
کارشناس فنی مکانیک

۱۰سال به عنوان سرپرست جایگاه برق در گروه سایپا یدک
۷ سال فعالیت به عنوان کارشناس تدارکات و پشتیبانی در صنعت ساختمان سازی
Farshadganje60@gmail.com