معرفی مدیرعامل

مهندس مهدی جاهد سراوانی

کارفرمای پروژه هامون

کارشناس معماری با ۱۲ سال سابقه اجرای ساختمان های لوکس و خاص