انباری

انباری های تعبیه شده در طبقه ۲- حداقل فضایی حدود ۱۲ متر و حداکثر ۱۵ متر رو در اختیار ساکنین قرار میدهد. با توجه به اینکه فضای ساکت و امن در طبقه منهای دو است میتواند برای اتاق ریلکس موارد استفاده ساکنین قرار بگیرد

انباری