سرایداری

سرایداری ها در چهار واحد در چهار فضای مختلف در بلوک شمالی بلوک جنوبی و طبقات منهای یک و منهای دو تعبیه شده که در آینده با استقرار عزیزانی در فضای سرایداری امکان ارایه خدمات به ساکنین هامون مهیا خواهد شد.

سرایداری