لابی

فضاهای نشیمنی که بصورت مبله در لابی جنوبی و لابی شمالی در نظر گرفته شده است تا ساکنین مجموعه برای گفتمانهای کوتاه با مهمانان خود از آن بهره مند شوند.

لابی