پارکینگ

پارکینگ هامون در طبقه ۱- با دسترسی مستقیم از سمت خیابان است. برای هر واحد حداقل دو پارکینگ در نظر گرفته شده و تمامی پارکینگ ها در طبقه منهای یک به همدیگر ارتباط دارند این پارکینگ ها در زیر بلوک شمالی بلوک جنوبی و فضای میانی قرار گرفته است.

پارکینگ